Jaktradio och radiokommunikation

Här anges och förklaras en rad olika begrepp och termer som förekommer i olika sammanhang om jaktradio. Finner du att listan i något anseende är inkomplett, vänligen kontakta mig så skall jag försöka uppdatera den med given term.

Alfanumerisk visning

Teckenuppsättning i displayen med både siffror (0-9) och bokstäver (A-Z).

Antenn

Vissa tillverkare tillhandahåller olika antenner och en längre antenn ger ökad räckvidd.

Aktiva kanaler

De jaktkanaler som är förprogrammerade och kan användas.

A lock, automatiskt knapplås

Innebär att knappsatsen till jaktradion automatiskt låses efter en stunds inaktivitet, och förhindrar att man råkar komma åt knapparna oavsiktligt. Det krävs sedan ett kortkommando eller en förprogrammerad kod för att avaktivera låset.

Antennkontakt

Oftast av BNC-typ, vilken är en standardiserad anslutningskontakt med goda signal/brusförhållanden.

Atmosfäriska störningar

Beror på en rad olika fysikaliska faktorer, främst den s.k. solaktiviteten, vilken varierar i cykler och uppträder i form av s.k. “solfläckar” på solens yta. Vädret är en annan faktor, där olika skikt av varm respektive kall luft leder till att radiosignaler reflekteras olika och vid vissa förhållanden får en längre räckvidd. Detta kan leda till att avlägsna signaler ger upphov till mer störningar vid vissa väderförhållanden.

Avstängda kanaler

Kanaler som ej är förprogrammerade och ej kan användas.

Bakgrundsbelysning

Belysning av displayen, ljusstyrkan kan på vissa modeller regleras.

Bakgrundsbrus

En blandning av radiovågor, atmosfäriska störningar och elektriska störningar hos komponenter i jaktradion som leder till det brus som hörs om squelchen öppnas helt. Kallas även för “vitt brus” eller “white noise” på engelska, vilket kännetecknas av att det innehåller alla frekvenser med samma genomsnittliga energi.

Batterisparfunktion / batterispar

Innebär att jaktradion automatiskt försätts i ett viloläge efter en stunds inaktivitet. Den kan dockfortfarande ta emot signaler från andra sändare, och återgår till aktivt läge om någon av knapparna trycks in eller knapplåset (om sådant finnes) öppnas. Minskar i regel batteriförbrukningen med mer än hälften.

Batteri

Nuförtiden oftast av NiMH-typ (Nickel-metallhydrid). Förr användes främst NiCd-batterier (Nickel-kadmium), vilka krävde optimal användning och laddning för att ej tappa prestanda, s.k. “batteriminne”. Dagens batterier är inte alls lika känsliga och dessa rekommendationer påverkar inte batteriernas prestanda nämnvärt. Oavsett batterityp tappas alla batterier laddning om de ej används för en tid.

Batterikapacitet

Anges i mAh (milli ampere timmar), enhet för elektrisk laddning. Enheten betecknar hur många milliampere batteriet teoretiskt kan leverera under en timme. Den faktiska drifttiden beror sedan på användning och själva förbrukningen. Läs mer under sektionen om tekniska fakta.

Bluetooth (blåtand)

Är en svensk uppfinning och standard för trådlös kommunikation mellan elektroniska enheter som grundades vid Ericsson på 90-talet. I det här sammanhanget innebär det att signalerna mellan jaktradion och öronmusslan kan ske trådlöst, och på ett avstånd av upp till c:a 10 meter.

Bordsladdare

Dockningsstation för laddning av jaktradion.

Bärvåg

Sinusformad, moduleras genom frekvensmodulering (FM), amplitudmodulering (AM) eller fasmodulerig (PM) för att överföra information. En jaktradio använder sig uteslutande av FM.

CH

Channel, kanal.

CTCSS

Förkortning för Continuous Tone Coded Squelch System, vilket är en funktion för att undvika att behöva lyssna på oönskad trafik över kommunikationsradio. Till signalen läggs en ohörbar lågfrekvent ton, s.k. subton, eller pilotton. Mottagaren ställer in sin jaktradio så att den endast öppnas om den mottager radiosignaler inklusive pilotton. På så sätt kan flera jaktlag använda samma frekvens, men olika pilottoner för att slippa höra varandras kommunikation. Om alltför många använder samma frekvens inom ett begränsat område ökar dock risken för störningar, oavsett om pilottoner används eller inte. Tänk också på att alla som använder öppen kommunikation kan höra det som sänds, oavsett om man sänder med pilotton eller ej. Denna funktion skall ej förväxlas med “scramble” (se nedan).

pilotton

Driftstid

Varierar mycket beroende på användning. Sändning drar mycket mer ström än när radion mottager signal eller befinner sig i viloläge. Vid normal användning kan förbrukningen uppskattas enligt den sk 90-5-5 regeln, där 90% av tiden utgörs av viloläge, 5% av sändning och 5% av mottagning.

 

 

Frekvens

Anges på en jaktradio i Mhz (antalet miljoner svängningar per sekund). Kanalerna är sedan separerade i frekvensbandet med en viss frekvensdelning (25kHz för 155 Mhz radio, och 10 kHz för 31 Mhz radio).

Frekvensband

Tilldelat frekvensområde, vilket bestäms av post och telestyrelsen.

FM, frekvensmodulering

Radiosignalen består av en sinusvåg (i sammanhanget kallat “bärvåg”), vilken modifieras genom att frekvensen varieras. Avståndet mellantopparna i sinusvågen varierar således och kan avkodas i en mottagare för att återge ljud.

Frekvenstolerans

Avvikelse från angiven frekvens hos en kristall (elektrisk komponent som genererar oscillationer) eller radiosändaren som helhet. Ett slags värde på felmarginalen mellan angiven och uppmätt frekvens vid sändning.

Förkortningsspole

Elektronisk komponent som medför att man kan skapa en något kortare antenn utan att förlora egenskaperna som en längre antenn har. Det finns en teknisk begränsning hur mycket man kan modifiera antennens längd med detta system utan att förlora prestanda.

Förlängningsspole

Elektronisk komponent som ger en kort antenn egenskaperna hos en längre antenn. Se även ovan ang. förkortningsspole.

Grannkanalsselektivitet

Förmågan att särskilja nyttosignal (det man vill höra) från störningar via grannkanaler.

Handkapacitans

Människokroppen är delvis elektriskt ledande vilket påverkar radiosignaler. Effekten kan demonstreras om man vidrör antennen till en vanlig enkel transistorradio, då det uppstår ett “brummande” ljud. Dessa antenner är ej inkapslade eller skärmade, varför effekten är relativt påtaglig. I vissa lägen kan kroppen fungera som en förlängning av antennen och mottagningen faktiskt förbättras om man vidrör antennen.

Hertz, Hz

Enheten för frekvens, antalet svängningar per sekund.

Hörselskydd

Om dessa är aktiva innebär det att de är utrustade med mikrofon samt inbyggda högtalare och kan kopplas till jaktradion.

Kanal

Fastställd frekvens avsedd för radioförbindelse. Jaktkanaler på 31 MHz-bandet har 10 kHz kanaldelning, (31.100, 31.100… MHz etc). kanaler på 155 MHz-bandet har en frekvensdelning på 25 kHz (155.500, 155,525… MHz etc).

Kanalsökning / kanalscanning

Automatisk avsökning av samtliga kanaler. Sökningen stannar i regel om dn påträffar en kanal med inkommande radiosignaler. Används för att snabbt ställa in jaktradion till samma kanal som andra användare i jaktlaget.

Kastantenn

Antenn som kastas upp i ett träd, ansluts till basenheten med förlängningssladd. Ger ökad räckvidd.

kHz, kilohertz

Enhet för frekvens, 1 kHz = 1000 Hz (svängningar per sekund)

Kristall

Elektronisk komponent som ger upphov till oscillationer vid en given frekvens. Används för att generera radiovågor.

Känslighet

Som riktmärke kan anges att känsligheten bör vara bättre än 0,25 μV.

LF-uteffekt

Anger uteffekten som matas till högtalaren.

Mikrofon

Omvandlar talet till en elektrisk signal. Tala i mikrofonen med normalt röstläge och håll radion c:a 10 cm från munnen. Talar man överdrivet högt och håller radion för nära finns risk för “distorsion” eller “klippning”. Vänta knappt en sekund innan du börjar tala, annars kan början av meddelandet klippas av eller förvrängas.

mHz, megahertz

Enhet för frekvens, 1 mHz = 1 miljon svängningar per sekund.

MONI

Funktion som aktiveras för att avlyssna en kanal, kopplar tillfälligt ur brusspärren.

Monitor

Funktion som öppnar brusspärren och kopplar bort subtonsselektivet. Om en station befinner sig långt bort, på gränsen till maximal räckvidd, är det inte säkert att din radio öppnas om den nås av inkommande signal. Med monitorfunktionen ökar känsligheten i dessa lägen.

Monofon

Dosa med mikrofon och högtalare i ett, oftast handhållen. Även populärt att fästa på axeln eller överarmen med bärsele.

Mottagarindikator

Anger när man tar emot signal, eller när brusspärren är öppen över tröskelnivå.

MPU

Mikroprocessor, komponent som styr elektroniken.

Nominell batterispänning

Vilospänningen när hälften av kapaciteten tagits ur batteriet, beror på vilken batterityp som avses. Vissa batterier tappar spänning relativt linjärt allteftersom de används, medan andra typer kan upprätthålla en relativt konstant spänning fram tills dess att kapaciteten börjar ta slut. Batteriet är i regel kopplat till en elektrisk krets som stabiliserar utspänningen (s.k. spänningsstabilisator), så att elektroniken hela tiden erhåller en konstant spänningsnivå oavsett batteriets spänning.

Ohm

Det elektriska motståndet för växelström.

Pilotton

Ton som adderas till signal, ohörbar. Sänds konstant och öppnar högtalaren enbart vid rätt ton. Det finns 39 olika (67,0 till 250,3 Hz). CTCSS Gör att man kan tala inom en grupp användare som har samma kanal inställd, utan att höra andra. Förkortas PL.

 

PWR

Ett annat ord för uteffekt i detta sammanhang.

PTT (Push to talk)

Sändningstangenten.

Radiator

Källa till elektromagnetisk strålning.

Radiosikt

Ett geografiskt område som kan nås av radiosignaler från en sändare. Motsatsen till radioskugga

Radioskugga

Ett område som ej kan nås av radiosändare. Motsatsen till radiosikt.

Receiver

Mottagare.

Reset

Funktion som återställer jaktradions samtliga parametrar till ursprungsvärden.

RX

Se receiver.

Räckvidd

Det maximala avståndet över vilken radiokommunikation kan ske. Varierar beroende av en rad funktioner.

Save

Batterisparfunktion.

Selektivitet

Anger jaktradions förmåga att återge signaler från ett relativt smalt frekvensområde utan att…

SC

Scanning, automatisk kanalsökning.

Scanlista

Av användaren definierad lista över vilka kanaler som skall ingå vid kanalsökning.

Scanning av subtonsselektiv

Snabbfunktion för att läsa av vad övriga jaktkamrater använder för subton, och ställa in stationen efter detta.

Snabbladdning

vissa batterier kan laddas snabbare, men detta påverkar även livslängden och till viss del prestanda negativt.

Spänningskontakt

Finns på vissa modeller. För att driva jaktradion med extern strömkälla. Ibland är detta samma ingång som används vid laddning och ibland inte. Kontrollera i bruksanvisningen och var noga med att inte förväxa ingångarna, vilket kan skada elektroniken om den utsätts för felaktig spänning.

Squelch / SQ

Detsamma som brusspärr.

Sändareffekt

Detsamma som uteffekt. På de flesta modeller finns olika nivåer från låg till hög att välja mellan. Ökad uteffekt medför längre räckvidd, men också påtagligt ökad batteriförbrukning.

Sändartangent (PTT)

Trycks in för att sända, mottagningsläget kopplas då ur och förhindrar inkommande signaler tills det att knappen släpps upp. Man kan alltså inte sända och lyssna på inkommande kommunikation samtidigt.

Torrbatterikasett / tomkassett

Hållare för alkaliska batterier. Kan användas som reserv om det laddningsbara batterier, uteffekten kan dock vara begränsad (inte säkert att man kan använda radion på maximal uteffekt) eftersom alkaliska batterier i regel inte har lika hög mA som medföljande uppladdningsbara batteri.

Tonfunktion

Annat namn för CTCSS, se ovan, samt i avsnittet om tekniska fakta.

Tonscanning

Automatisk avsökning av samtliga 39 pilottoner. Kan utnyttjas om man önskar scanna av vilken pilotton som en jaktkamrat använder.

Transmitter

Sändare.

Uteffekt

Anges i watt och är ett mått på sändareffekten. Hur stor uteffekt man får använda vid olika frekvenser och kanaler är lagstadgat av post och telestyrelsen. Se även “sändareffekt ovan”.

VOX

Voice operated transmitter. Funktion som medför att jaktradion automatiskt sänder när man talar i mikrofonen. Tröskeln för ljudnivån som krävs för att funktionen skall gå igång kan regleras på vissa modeller. Behändig funktion i teorin eftersom man inte behöver trycka in PTT-tangenten för att sända, men det finns också risk att missljud öppnar sändaren och att oavsiktliga missljud skickas.

Våglängd

Avståndet mellan två toppar i en radiosignal.

Whispering

En variant av funktionen VOX, innebär att jaktradion öppnas och övergår i sändläge om man viskar i mikrofonen.

Öppna jaktkanaler

Om en jaktradio ställs in för att ha “öppna kanaler” betyder det i första hand att kanalerna används utan pilottoner. I vissa sammanhang används även termen “öppen kanal” för att beskriva en kanal som enligt post och telestyrelsen är tillåten för jakt. Gå vidare till sidan för tillåtna jaktkanaler.

Öronmussla

Högtalare som fästs vid ytterörat med bygel. En gedigen modell levereras med spiralkabel för att minska dragavlastningen.