Jaktkanaler i Norge – guide inför norsk jakt

Det blir allt populärare att jaga i grannlandet Norge, och då måste man känna till vilka jaktfrekvenser och kanaler som är tillåtna där. Normalt kan man inte använda en svensk jaktradio, eftersom den endast är förprogrammerad för 155 MHz eller 31 MHz. Har man däremot en utländsk modell som är programmerbar kan det vara möjligt.

De flesta importerade jaktradiomodellerna kan programmeras mellan c:a 120-170 MHz. Följande 6 norska jaktkanaler kan då vara av intresse att känna till:

 • 143.900 MHz
 • 139.400 MHz
 • 143.350 MHz
 • 138.850 MHz
 • 143.250 MHz
 • 138.750 MHz

Vidare är det tillåtet att använda samma pilottoner som man använder i Sverige.

I Norge heter motsvarigheten till post och telestyrelsen: post- og teletillsynet”.

“Sikringsradio”

För kommunikation på 140 Mhz-bandet krävs tillstånd. Detta kombineras ofta med så kalad “sikringsradio”, vilket är ett VHF-nät för nödtrafik om 12 kanaler. En ren jaktradio har däremot normalt inte nödknappen aktiverad.

Räckvidd – jaktradio | faktorer som påverkar radiokommunikation

Jaktradions räckvidd vid praktisk användning under jakt överskattas av många. I öppen terräng kan räckvidden uppgå till flera kilometer, men detta konstaterande hjälper föga vid kommunikation i skog och mark. De som erfar kommunikationsproblem under jakten skyller ofta på räckvidden, men det är sällan jaktradion i sig som är den begränsande faktorn. Istället är det faktorer runtomkring som påverkar räckviddsegenskaperna. Om man är medveten om vilka faktorer det rör sig om, kan man i många fall dock optimera förhållanden och underlätta adekvat kommunikationen. En jaktradios räckvidd påverkas både av inre faktorer (hos själva radion) samt yttre faktorer i omgivningen.

Faktorer hos jaktradion som påverkar räckvidden:

 • Uteffekt
 • Antenntyp
 • Frekvens, våglängd och modulation

Faktorer i omgivningen som påverkar räckvidden:

 • Radioskugga, radiosikt och terräng
 • Högspänningsledningar
 • Metallföremål
 • Atmosfäriska störningar

Uteffekt

Man kan lätt öka räckvidden genom att höja uteffekten. På de flesta modeller finns ett par olika effektlägen att välja på, normalt mellan c:a 0,5 – 5 watt. Var dock observant på att den maximala tillåtna sändareffekten vid olika frekvenser är begränsad enligt bestämmelser av post och telestyrelsen.

Anledningen till att det finns en begränsning är för att försöka avgränsa räckvidden till ett relevant geografiskt område. Det finns knappast behov av att kommunicera över flera mil vid normal jakt, och om uteffekten ej var begränsad skulle detta enbart leda till ökade störningar för andra jaktlag. Om man befinner sig i radioskugga hjälper det dessutom föga att enbart höja uteffekten.

Antenn för jaktradio

Genom att välja en längre antenn kan man öka räckvidden hos en jaktradio. Antennens längd är anpassad efter frekvens och konstruktion. Normalt används en antenn som är 1/4 längd (sk “kvarting”) eller 5/8 längd av våglängden. Konstruktionen hos den längre antennen i detta fall innebär normalt att uteffekten är dubbelt så stor som effekten som matas till antennen. Genom att använda en kastantenn, en antenn som kastas upp i ett träd och ansluts till jaktradion med en antennkabel, kan man öka räckvidden påtagligt. Ett annat alternativ är att använda en sk skogsantenn, vilken är längre är standardantennen. Det hjälper dock föga om man inte har fri radiosikt, eller om mottagaren befinner sig i radioskugga.

Frekvens, våglängd och modulation

Dessa parametrar har stor betydelse för räckvidden, generellt så når låga frekvenser längre än höga. Man kan exempelvis kommunicera med ubåtar på andra sidan jordklotet via långvåg (låg frekvens).

Radioskugga, radiosikt och terräng

Radiosikt innebär att en radiosändare befinner sig på en plats utan fysiska eller fysikaliska hinder för att sända radiosignaler, och radioskugga innebär att man befinner sig utomräckhåll för att ta emot signaler. Terrängen har stor inverkan på räckvidden och det kan ofta hjälpa om man försöker positionera sig högt om möjligt. Betongfundament, stenmurar mm kan effektivt avskärma radiosignaler och således bör man undvika att positionera sig bakom sådana föremål.

Högspänningsledningar

Ström som flyter genom en ledning ger upphov till ett magnetiskt fält enligt Amperes lag. Enligt denna lag är magnetfältet proportionerligt till spänningen. Således kommer magnetfältet under en högspänningsledning att vara påtagligt- Om man befinner sig under en högspänningsledning minskar räckvidden påtagligt. Det bästa man kan göra är således att flytta sig några meter. Om möjligt så att man ej har högspänningsledningen mellan sig själv och mottagaren. Flyttar man sig en längre sträcka spelar det dock mindre roll om man har en högspänningsledning mellan sändare och mottagare.

Metallföremål

Närheten till metallföremål inverkar i regel negativt på radiokommunikation. Men i vissa fall kan räckvidden faktiskt öka om man befinner sig i närheten av dessa. Här gäller det alltså återigen att prova sig fram om man misstänker att metall inverkar negativt.

Atmosfäriska störningar

För radiokommunikation vid frekvenser över c:a 100 Mhz ställer sällan atmosfäriska störningar till med några bekymmer. Ju lägre frekvens man använder desto större är dock risken att signalen påverkas negativt, men i vissa fall även positivt av dessa störningar. Fysiken bakom detta fenomen är komplex, men förenklat kan man säga att atmosfären byggs upp av skikt som kan reflektera radiovågor. Under vissa förhållanden kan detta leda till att signalerna reflekteras på ett sätt som faktiskt ökar räckvidden, men i vissa fall leder det till minskad räckvidd.

Räckviddssele – praktiskt tillbehör för att öka jaktradions räckvidd

Om man önskar längre räckvidd och samtidigt ett mycket praktiskt tillbehör för att bära med sig jaktradion, kan man köpa en så kallad räckviddssele. Kroppen fungerar nämligen som ett jordningsplan, vilket förenklat betyder att en radiosändare som placeras strategiskt nära och högt på kroppen får bättre sändnings och mottagningsegenskaper. Jaktradions räckvidd kan på så sätt ökas. Även praktiskt för att ha händerna fria till annat. Selen hängs över axeln, spänns fast kring överkroppen, och jaktradion placeras sedan i selens hållare i höjd med överarmen.

Sammanfattningsvis begränsas sällan jaktradions räckvidd av faktorer hos själva jaktradion i sig. Man bör istället försöka ta hänsyn till geografiska faktorer och i möjligaste mån positionera sig därefter om man upplever problem med kommunikationen.

Utökad licensfri radio för jakt på 31 Mhz

Den 1 oktober i år utökade PTS den licensfria radion vid 31 MHz, som bl.a. används för jaktradio, till att omfatta 40 licensfria kanaler. Samtidigt höjdes den maximala tillåtna effektgränsen från 4W till 5W.

Det är tillåtet att ansluta 31 MHz-radion till en fast placerad basantenn på till exempel jaktstuga, jakttorn eller fjällstuga för att få betydligt längre räckvidd.

En av de gamla kanalerna, frekvens 31.570 MHz, är dock inte längre licensfri. Användning av just den kanalen kräver i fortsättningen tillstånd från PTS. Avgiften för ett sådant tillstånd är för närvarande 415 kr/år.

Vid flera apparater tillkommer 115 kr/år per apparat. Läs mer i Post och Telestyrelsens föreskrift om “Undantag från tillståndsplikt” (PTSFS 2012:3 59§).

Läs mer på Post och telestyrelsens hemsida.

Begagnad jaktradio – att tänka på inför köp

Törs man köpa en begagnad jaktradio?

Absolut! En bra jaktradio är byggd för att hålla i många år till skillnad från många andra tekniska apparater som har en relativt kort livslängd. Hur som helst så finns det ändå några saker att tänka på när du granskar radion inför ett eventuellt köp:

Antenn

Var särskilt uppmärksam på tecken till skador på antennen. Om den har den blivit klämd eller ordentligt böjd vid något tillfälle finns risk att den skadats och att mottagnings- och sändningsegenskaperna försämrats.

LCD-display

Det bör naturligtvis inte finnas några uppenbara sprickor eller dylikt i displayen. Det spelar ingen roll om alla siffror och symboler fortfarande syns och lyser som de ska. En spricka som engagerar displayen (inte bara plasten som täcker den) utvidgas förr eller senare, på samma sätt som ett stenskott på vindrutan till en bil brukar växa. Om det förekommer en eller annan “död pixel” , dvs pixlar som ej lyser, så är detta dock inte hela världen.

Knappar

Testa att alla knappar fungerar och är lätta att trycka ner. De ska inte kärva. Om man behöver trycka extra hårt på någon knapp för att radion ska reagera är det tecken på att den håller på att gå sönder, eller att det är errosion på kretskortet under knappen. Detta kan vara ett första tecken på fuktskada i elektroniken.

Vridreglage

Detta gäller i första hand squelchen, men vissa modeller har även en ratt för volym. Vrid upp reglaget fram och tillbaka mellan min och max. Det ska inte knastra påtagligt eller förekomma några andra uppenbara missljud. (Att det förekommer bakgrundsbrus “white noise”) är naturligtvis helt naturligt.

Batteri

Avlägsna detta om möjligt (vissa äldre modeller har internt batteri) och kontrollera metallkontakterna på både batteriet och motsvarande på radion. De skall inte ha tecken till erosion eller skador som kan uppkomma om batteriet har läckt. Har batteriet några år på nacken så kan det vara dags att köpa ett nytt. Kolla upp så att tillverkaren fortfarande tillhandahåller batterier, och övriga eventuella tillbehör innan du slår till.

Test av jaktradion

Sist men inte minst, se till att få prova radion utomhus också. Testa kommunikationen praktiskt genom att både sända och mottaga mot en referensradio.